FELADATLAP
ÕSKOR

„Nézd, papa, bikák” – kiáltott fel a kis Maria, amikor észrevette a barlang plafonjára festett árnyakat 1879-ben, a Kantabriai-hegységben lévõ Santillana del Mar közelében. A „bikák” valójában az Altamira barlang plafonjára festett színes bölényeknek bizonyultak. Ez volt a világon felfedezett elsõ festett barlang; mintegy száz évvel késõbb, 1985-ben a dél-franciaországi lascaux-i barlang után felkerült a világörökség listájára.

 

Barlangfestmény, Altamira kb. i.e. 15000 év

A barlangrajzok vagy barlangfestmények az õskor mûvészetének a termékenység istennõk mellett leghíresebb, legismertebb emlékei. A késõ jégkor utolsó szakaszában, a kb. 27 000 éve kezdõdõ idõszaktól keletkezett barlangfestmények, karcolt rajzok egészen az i. e. 10. évezredig jellemzõek voltak.

szközök és technikák

 

A festmények alkotója az elsõ feltételezések szerint a varázsló lehetett, de a további kutatások megállapították, hogy már akkor létezett egy mûvészekbõl álló réteg, amely tagjainak keze nyoma felismerhetõ a festményeken. Niaux-ban a barlang központi termét, a Fekete szalont egy mûvész festette ki, míg a melléktermeket, folyosókat a „tanoncokra”, segédekre hagyta.

Az õskori mûvészek a színeknek meglepõen széles palettáját használták, s mindezt a környezetében található anyagok segítségével hozták létre. Festékeik földfestékek voltak: okker, vörös föld, a mangán egyik oxidja, vasoxid és faszén adta a nyersanyagot, amelyet dörzsköveken finomra zúztak. Ezt a porfestéket különbözõ kötõanyaggal keverték, zsiradékkal, vérrel. A festéket a legtöbb esetben a csupasz sziklafalra vitték fel, de az alapot olykor kalcittal vagy vékony sárréteggel vonták be.

 

Dolgoztak vékony és vastag ecsettel, az ujjukkal, párnácskákkal, de a Lascaux-barlangban például valamilyen kezdetleges festékszóróval a sziklafalra fújták a festéket. De nem csak festettek, hanem készítettek vésett vagy finom, karcolt rajzokat is. Ekkor kovakõbõl készített eszközt használtak. Több barlangban találtak olyan kisebb köveket, amelyekre a mûvész szinte a készülõ festmény vázlatát karcolta fel. De a legkorábbi próbálkozások az ún. makarónik voltak, amikor az õsember az ujjaival a puha agyagba húzott durva vonalakat.

 

Barlangfestmény, Lascaux
bronzkor -    pecsétnyomó – India

ÓKOR

Mezopotámia   Az ékírás jeleivel eleinte tárgyakat, késõbb azonban már nehezebben kifejezhetõ fogalmakat is jelöltek. Kezdetben a sumérok fatáblára szögletes írásjeleket véstek. Késõbb agyagtáblákra írtak, írásjeleik ettõl kezdve ék alakúak. A még nedves agyagba ékszerû hegyben végzõdõ pálcákkal írták be a szöveget, azután az agyagot kiégették. Egy-egy hangot, szótagot vagy egész szót az ék alakú jelek kombinált csoportja jelöl. Ezek az ékek függõlegesek, vízszintesek vagy ferdék. Elõfordulnak sarkos ékek is. Fele nagyságban alkalmazott ékek is gyakoriak. Az egymagában álló ferde éket szavak elválasztására használták.


MEZOPOTÁMIA, Ur város, Zikkurat kb. i.e. 2100 (ma már csak az alsó két szint látható)

toronytemplom vagy lépcsõs templom egy sajátos mezopotámiai templomforma, ahol több egymásra rakott, egyre kisebbedõ terasz tetején áll a tulajdonképpeni szentély, vagy szûkebb értelemben vett templom. A zikkurat akkád szó, etimológiájára az akkád zakaru „kimagaslik, magasra (épít)” igét is javasolták, de valószínûleg inkább az elsõ és legfontosabb zikkurat, a Sumerben központi szerepet játszó nippuri Enlil-szentélykörzet nevébõl – Ékur (sumer: E2.KUR „a hegy háza”) – akkád átvételérõl van szó.

Mezopotámia

Ósumer kor Kr.e. 2800 - Kr. e. 2350

Akkád kor Kr.e. 2350 - Kr. e. 2200

Újsumer kor Kr.e. 2200 - Kr. e. 2000

Óbabiloni kor Kr.e. 2000 - Kr. e. 1590

Hettiták Kr.e. 1590 - Kr. e. 1450

Asszírok Kr.e. 1450 - Kr. e. 612

Újbabiloni kor Kr.e. 612 - Kr. e. 539

Perzsa Birodalom Kr.e. 539 - Kr. e. 330

Párthus Birodalom Kr.e. 3 sz. - Kr. u. 3 sz.

EGYIPTOM

Óbirodalom kora

Az i. e. 3. évezred következõ öt évszázada (2700-2200) a III-IV. dinasztia uralkodásának idõszaka. Ezen belül a IV.dinasztia idõszaka a legjelentõsebb. Az akkor uralkodó nagy fáraók, Kheopsz, Kheprén és Mükeriosz alatt élte át Egyiptom a hatalom kiteljesedésének, s ezzel együtt az építészet és a mûvészetek fellendülésének elsõ fénykorát. A kormányzás és a kultúra központja ekkor Memphisz, a fõváros.

Az V. dinasztia idején megindult a hanyatlás lassú folyamata, mely az évezred végén a bomláshoz vezetett. Az átmeneti kor súlyos válsága után következett a középbirodalom kora. Fontosabb építészeti emlékek: a szakkari és a gizehi piramis együttesek.

A gizai Szfinx (20 méter magas és 57 méter hosszú). Abból a mészkõsziklából faragták ki, amelybõl Kheopsz piramisához bányászták a tömböket. Feltehetõen Khephrén uralkodása idején készült. 1380-ban a képrombolók, késõbb a Mamelukok súlyosan megcsonkították. Mellsõ lábai között látható az ún. álom-sztélé, amelyet lV. Thotmesz egy évezreddel a Szfinx elkészülte után állíttatott.

http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/2het/muvtori/mukerin.jpg

Mükerinosz szoborcsoport

 

Mükerinosz szoborcsoportja a fáraót Hathor istennõ és egy tartományt megszemélyesítõ nõalak kíséretében ábrázolja. Kairóban, az Egyiptomi Múzeumban található. Az Óbirodalmi korszak ábrázolástípusának egyik jellegzetes példája.

Középbirodalom kora

Az újraegyesítéssel kezdõdik, s az i. e. 2. évezred elsõ negyedét átkarolva a XI. dinasztia trónra lépésétõl a XII. dinasztia bukásáig tartott. Ekkor az ország déli részén Théba a Fõváros. A középbirodalmat egy Kisázsia felõl lehúzódó lovas nomád nép, a hikszoszok döntik meg, akik több, mint két évszázadon át az uralmuk alatt tartják Egyiptomot.

Fontosabb építészeti emlékek: a beni-hasszáni sziklasírok s Kahun városának maradványai.

Újbirodalom kora

Az idegen hódítók kiûzése után az i. e. 2. évezred második fele, a XVIII-XX. dinasztia uralkodása. Egyiptom ekkor éri el legnagyobb területi kiterjedését, s a hatalma csúcsán álló birodalomban a mûvészet is újból felvirágzik. A XX. dinasztia utolsó fáraói azonban a társadalmi ellentétek kiélezõdése , a felkelésekben kirobbanó feszültség azonban erõsen gyengíti a birodalmat.

Fontosabb építészeti emlékek: terasztemplom Deir el-Bahariban, a luxori Amon templom, a karnaki Amon templom, a thébai Ramasszeum s Abu Szimbelben II. Ramszesz sziklatemploma.


http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/2het/muvtori/ramses.jpg Ramesszeum
II. Ramszesz halotti temploma, a Nílus bal partján emelkedik, Théba nyugati oldalán. Az udvarait ékesíto falak nagyrészt elpusztultak. Erosen romos a hüposztül csarnok is, csupán az elocsarnok maradt meg, s jól kivehetok az oszlopsorok, az Ozirisz pillérek és a gigantikus méretu pülon maradványai is. Szicíliai Diodórosz történetíró "Oszümandiasz sírjának" nevezte a templomot, átformálva II. Ramszesz egyik trónnevét (Uszermaatré vagy Uszimaré).

Tutanhamon arany halotti maszkja (Kairó, Egyiptomi Múzeum), amelyet Noward Carter hatévi ásatás után talált a Királyok Völgyének egyik sírjában. Tutanhamon visszatért az Amon-kultuszhoz, s ezért nem tudta megõrizni az Amarna-stílust, az egyiptomi mûvészet egyik legérdekesebb irányzatát. Ez az ábrázolás azonban még magán viseli e stílus vonásait.
A Királyok völgye  egy völgy Egyiptom középsõ részén, ahol egy körülbelül 500 éves idõszak folyamán, az i. e. 16.-11. század között (az ókori Egyiptom XVIII.-XX. dinasztiája idején) királyok és nagy hatalmú nemesek számára épültek sírok. A völgy a Nílus nyugati partján helyezkedik el, Théba (ma Luxor) városával átellenben, a thébai nekropolisz szívében. A vádi két völgybõl áll, a keleti (ahova a legtöbb királyt temették) és a nyugati völgybõl. A területen sok és jelentõs régészeti és egyiptológiai kutatást végeztek a 18. század végétõl, és a sírok ma is felkeltik sok kutató érdeklõdését. A legújabb korban a völgy Tutanhamon sírja (és „a fáraó átka”) miatt a világ egyik leghíresebb régészeti lelõhelye lett. 1979-ben a Királyok völgyét a thébai nekropolisz többi részével együtt a világörökség részévé nyilvánították.
 Egyiptomi ékszerek
Ókori ékszer

Fájl:ACSIE016 - Cleopatra, from the Ruins of Dendéra.jpg

VII. Kleopátra Philopatór (Kr. e. 69. januárja – Kr. e. 30. augusztus 12.), Kr. e. 51-tõl haláláig Egyiptom királynõje, a Ptolemaiosz-dinasztia utolsó uralkodója és az ország utolsó hellenisztikus vezetõje. Habár számos más egyiptomi királynõ használta e nevet, általában egyszerûen Kleopátra néven ismert, minden más ezen néven szereplõ elõdjénél híresebb.
Elõbb édesapja, XII. Ptolemaiosz, késõbb fivérei (és egyben férjei), XIII. Ptolemaiosz és XIV. Ptolemaiosz, még késõbb fia, Kaiszarion (Caesarion) társuralkodója volt.
Túlélt egy államcsínyt fivére, XIII. Ptolemaiosz és hívei szervezésében. Szerelmi viszonyt folytatott Caesarral. Megragadta és megszilárdította hatalmát a trónon, és a Caesar elleni merénylet után alkalmazkodott a megváltozott erõviszonyokhoz – Marcus Antoniushoz feleségül ment. Gyermekei közül három Antoniustól és egy Caesartól származik. Házasságai fivéreivel gyermektelenek voltak.
Antonius riválisa, Caesar törvényes örököse, Octavianus Róma erejét Egyiptom ellen fordította. A bekövetkezett események Kr. e. 30. augusztus 12-én véget vetettek Kleopátra birodalmának, õ maga öngyilkos lett. Öröksége fennmaradt történetének számos, dramatizált formájában. 

Kleopátra egyenes leszármazottja volt Nagy Sándor tábornokának, I. Ptolemaiosz Szótérnek, aki a macedóniai Arszinoé és Lacus fia volt. A görög nyelv és görög kultúra mellett Kleopátra hírneves volt arról, hogy a háromszáz éve uralkodó Ptolemaiosz dinasztiából elsõként megtanulta az egyiptomi nyelvet.


Körülbelül i. e. 500-ra az ókori görögök már olyan ábécét használtak, amely nagyban hasonlít a miénkhez. A görög ábécé a föníciai ábécébõl fejlõdött ki vagy más betûírásokból, mint például az ugariti ábécé. A föníciaiak nagyszerû tengerészek és kereskedõk voltak, akik a Földközi-tenger mentén számos országgal kapcsolatban voltak, de maguk a görögök is nagyrészt kisázsiai eredetûek. A görögök további jeleket alkottak a magánhangzók megjelenítéséhez, mivel a föníciai ábécé csak mássalhangzókat tartalmazott. A görögök papiruszra, viasztáblára és cserépre is írtak.


görög szobrászat i.e. 450

Polükleitosz: Lándzsavivõ

ideális emberi alak arányaival

(kánon-klasszikus kor) Görög váza motívum
Római mûvészet 
etruszk
szarkofág i.e. 6 sz.

római pódiumtemplom

Róma: Pantheon – összes istenségek templomaCaracalla császár thermája (fõbejárat metszet)


Caracalla termái egyike a legjobb állapotban megmaradt római kori fürdõknek. A fürdõ építését Septimius Severus császár uralkodása alatt kezdték el, majd fia és utóda Caracalla császár idejében 216-ban avatták fel. Az épületegyüttesen még ezután is folytak a munkálatok, az építkezést valószínûleg Elagabalus vagy Severus Alexander idejében fejezték be.[3] 270 körül egy tûzvész után Aurelianus császár uralkodása alatt az épületen helyreállítási munkákat végeztek. A 3. század végén Diocletianus császár idejében átalakították a vízvezetéket. A következõ jelentõs átalakítás Constantinus császár uralkodása alatt történt a 4. század elején, amikor a caldarium egyik oldalát egy félkörív alakú apszissal bõvítették ki.[3] A fürdõ 537-ig üzemelt, amikor Róma ostroma alatt a gót támadók elvágták a vízvezetéket, hogy így is kényszerítsék a rómaiakat a város feladására. Innentõl kezdve a fürdõk elvesztették jelentõségüket, aminek oka nem csak a vízhiány volt, hanem az is, hogy a fürdõ viszonylag távol helyezkedett el a városközponttól, így a lakosság félve a gót támadóktól nem látogatta az épületet.
Fájl:Thermae of Caracalla Panorama.jpg


A Hagia Szophia (latinul: Sancta Sophia; törökül: Ayasofya; újgörögösen: Ajía Szofía) a név jelentése: Szent [= isteni] Bölcsesség) bizánci építésû hajdani ortodox bazilika Isztambulban (Törökország). Késõbb mecsetként használták, ma múzeumként látogatható. A mai Hagia Szophia és elõzményei neve kezdetben csak Nagytemplom (Megalé Ekklészia; Ecclesia Magna) volt. Az akkori általános közvélekedés szerint nem volt hozzá fogható méretû templom az egész korabeli „keresztény világ”-ban. A Hagia Szophia az utolsó jelentõs alkotása a késõ ókori építészetnek, és egyben az elsõ képviselõje annak a specifikusan bizánci architektúrának, melynek szellemében az épület domináns eleme a kupola
Maxentius bazilika (Róma i.sz. 4. sz.) Hagia Szophia (Bizánc, i.sz. 6.sz.)


Korai kereszténység mûvészete

San Apollinare in Classe – Ravenna (6.század)

 

Augustus császár az Adriai-tenger védelmére az akkori Római Birodalom második legnagyobb hadikikötõjévé építettek ki Ravennánál. A város lakói nagy számban érkeztek a Bizánci Birodalom keleti tartományaiból, Szent Apollinárisz is Antiókiából származott és az 1. század végén vagy a 2. század elején érkezett Ravennába. Õ alapította az itteni keresztény közösséget, és lett a gyülekezet elsõ püspöke. A bazilikát sírja fölé építették, viszont földi maradványait késõbb, a 9. században áthelyezték. 

Szent Péter bazilika – Róma (4.század)

A régi római Szent Péter bazilikát (olaszul: San Pietro Vecchio) I. (Nagy) Constantinus császár emeltette Rómában Szent Péter sírja fölé 330 körül. Az épületet az 5. század közepén fejezték be, és a 16. század elejéig állt, a mai Szent Péter-bazilika helyén.

Az épület egy nagyobb, részben pogány temetõ fölött állt, a Néró-féle aréna közelében, melyben a hagyomány szerint i. sz. 67-68 táján Péter apostol mártírhalált halt. Az írások alapján Pétert a mai Szent Péter-bazilika helyén temették el. A bazilika fõ oltára alatt találtak egy másik oltárt, amelyet a legenda szerint Szent Péter halálának helyén állítottak. Régészeti ásatások nyomán találtak ez alatt az alsó oltár alatt egy csontvázat, amelynek lábai hiányoztak. Az archeológusok szerint ez lehet Szent Péter földi maradványa, ugyanis a római katonák a keresztrõl úgy vették le a holttestet, hogy levágták annak lábait (mert fejjel lefelé feszítették meg).Mivel az apostol emlékét az apszis középpontjába akarták helyezni, ezért délen, a megmaradt alapok fölé egy dobogót építettek. A sírhely nyugati részén volt egy apszis melyhez keletre egy messzire kiugró kereszthajó és az öt részes hosszhajó (naosz) csatlakozott diadalívvel. Itt kapott helyet az oltárasztal illetve a papság és az éneklõ kórus. Az apostol sírját spirál alakú szõlõkacsokkal körülvett oszlopok díszítették, a falakat pedig mozaikok.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Ravenna_1978_079.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Meister_des_Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_002.jpg
Fájl:Ravenna-gallaplacidia03.jpg

Galla Placidia Theodosius lánya volt, akit a gótok elraboltak és feleségül adták Athaulf nyugati gót királyhoz (414-ben). Miután férjét megölték, õt hazaküldték. Késõbb feleségül ment III. Constantius császárhoz. Annak halála után uralkodónõ lett (421-450).

A síremlék 440-ben épült, maga a császárnõ építtette. Görögkereszt alaprajzú, centrális elrendezésû mauzóleum. Az ókori mozaikkultúra emlékei láthatók falain, melyet aranyburkolat fed. A sírokban III. Valentianus, III. Constantius és Galla Placidia nyugszanak.

Fájl:Meister von San Vitale in Ravenna 003.jpg

A ravennai San Vitale-templom a keleti gót Theodorik uralma alatt, I. Justinianus bizánci császár birodalomegyesítõ törekvéseinek jegyében épült, alaprajza a konstantinápolyi Sergius és Bacchus-templomét követi. Nem térelemek egymáshoz kapcsolódásával, hanem megfordítva, a tér részekre osztásával alakult ki. Az alaprajzról leolvasható, hogy a nyolcszögû épületnek ugyanúgy van félkör alaprajzú szentélye, mint a bazilikának, azonban a többi térelem nem vezeti egyértelmûen feléje a nézõ tekintetét. A conchákkal körülvett belsõ nyolcszögön magas kupola emelkedik, s a teret még egy nyolcszögletû külsõ fal veszi körül, így létrejön a belülrõl oszlopokkal tagolt körüljáró.
Mivel a nartex nem a szentély vonalában van, nem lehet azonnal átlátni a tér elrendezését. A körüljáró oszlopai átalakultak az antikvitás óta; a fejezetek egyszerû csonkagúla formát öltöttek, ezekre hasonló vállkõ támaszkodik, a felületeket egyszerû vagy csipkésen áttört növényi ornamentikával díszítette a kõfaragó. Feltûnõ az arany hátterû mozaikkép a szentélyben, amely mind a bizánci mind a nyugat-római ókeresztény templomokban egyre általánosabbá vált (itt Justinianus császárt, ill. Theodora császárnõt láthatjuk kíséretükkel.)

A San Vitale-templomot 547-ben Ravennában Szent Vitalisnak szentelték, és rendkívüli jelentõsége, hogy a késõ ókori, ill. kora bizánci építészet egyik legkiemelkedõbb építménye. Itt kapcsolódnak ugyanis össze a keletrómai építészeti formák az akkori Olaszországra jellemzõ építészeti technikákkal, Ravenna késõ ókori keresztény templomai között ez az egyetlen központi épületes megoldás (mint Aachen 250 évvel késõbb). A templomot Ravenna katolikus püspökei építtették és Julianus Argentarius bankár finanszírozta. Olyan idõben keletkezett, amelyre nagy változások voltak jellemzõek, amikor a keletrómai császár, I. Justinianus háborúban állt az itáliai keleti-gót királysággal

Romanika

romanika oszlopfejezetek

A múlt században még rómainak vélt szarkofágot késõbb 9-10 századinak tartotta a mûvészettörténet-írás. A 30-as években Szent István koporsójaként határozták meg, s keletkezését a király temetéséhez (1038) kapcsolták. A ma elfogadott változat szerint a szarkofág eredetileg római, s csak díszítése középkori átfaragás.

A stílustörténeti vizsgálat inkább a szentté avatás (1083), mint a temetés korára teszi a szarkofág átfaragásának idõpontját. Ikonográfiája is inkább a szent, mint a herceg vagy király karakteréhez illik. Amennyiben a feltárt kevésbé igényes kidolgozású, egykorú fedéltöredékek is a szentté avatáshoz kapcsolhatók, valószínûnek látszik, hogy azok Szent Imre herceg, a szarkofág pedig Szent István síremlékéül szolgáltak.

GÓTIKA

Bár a selmecbányai Mária-templom egykori fõoltára mesterének személye napjainkig azonosítatlan, a sorozat mégis kiemelt jelentõségû, hiszen ritka a ránk maradt magyarországi anyagban ilyen színvonalú, konkrét személyhez köthetõ alkotás.

Vizitáció

Az Evangélium szerint, mikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, s elöntötte a Szentlélek. A képet ennek a pillanatnak a felfokozottsága, a két kecses, szinte lebegõ nõalak megindultsága hatja át. Mária fellibbenõ fejkendõje sem a szél játéka, hanem a kor megszokott hangulatkeltõ eleme. Alóla elõtûnik az asszony aranyszõke haja, az ártatlan, tiszta szépség szimbóluma.

Az elõtérben látható feltünõen nagy méretû írisz, pünkösdirózsa és a szamóca a szenvedéstörténetre utalnak.

A Képes krónika (Chronicon pictum) egy latin nyelven írt krónika, illetve az azt tartalmazó kódex, amely 1360 körül készült Nagy Lajos budai udvarában, szerzõje feltehetõen Kálti Márk. A szöveg elejétõl végig egy kéz írása, kalligrafikus könyvírás, minden valószínûség szerint magyar másoló munkája.

A 15. században 1458–1490 között még Magyarországon volt, Mátyás király udvarában, ezután elõször Franciaországba, majd Brankovics György szerb despota udvarába került. A 16. századtól a bécsi Udvari (majd Osztrák Nemzeti) Könyvtár állományába tartozott, ezért korábban bécsi Képes krónikának (Chronicon pictum Vindobonense) nevezték.

Szent László király 1095-ben halt meg. Testét a nagyváradi székesegyházban temették el. III. Celestin pápa 1192-ben szentté avatta. Ekkor felbontották sírját és testét díszes sírba helyezték át.

A koponyát azonban külön választották és mellszobor alakú tartóba helyezték, majd a sír fölé tették. Ez az ereklye nemcsak a vallásos tiszteletnek volt tárgya, hanem az igazságszolgáltatásban is szerepe volt, rátették kezüket a vallomástevõk, és ott volt a nemzet életének minden jelentõs eseményénél, így a csaták mezején is.

Az ereklyetartó 1406-ban, egy tûzvészben megrongálódott, magának az ereklyének azonban nem esett baja.

Ezután hamarosan, még Zsigmond királysága alatt készült a mai ereklyetartó. A koponya ezüst borítással lett körülvéve, de a felsõ részén érinthetõ maga a koponyacsont. Szent László koponya-ereklyéjét egy gótikus pántokkal átfogott tokban, a herma sejtelmesen elõre tekintõ, markáns aranyozott ezüst fejében õrzik. 1192-ben, Szent László szentté avatásakor a nagyváradi sírból kiemelték a csontereklyéket, s a szent király koponyáját elõbb egy egyszerû ereklyetartóba, majd a hermába helyezték el, és a nagyváradi székesegyházban õrizték. A Gyõrben látható ereklyetartó-másolat 1400-1425 között készült. Az aranyozott ezüst, 65 centiméter magas, sodronyzománcos fejereklyetartó a magyar ötvösmûvészet egyik remekmûve. Az ezüst fejrész a XIV-XV. század fordulóján készül. A herma sodronyzománcos mellrésze a késõbb európaszerte elterjedt díszes zománctechnika elsõ ismert emléke, amely egy XV. századi átalakítás eredménye. Az európa legszebb hermájának tartott ötvös remekmû az egyetlen hiteles árpád-házi királyábrázolásunk. A mûvet egyes szakértõk a Kolozsvári testvérek idõsebbikének, Kolozsvári Mártonnak tulajdonítják. A szent ereklyét Náprági Demeter erdélyi püspök hozta Gyõrbe, amikor gyõri fõpásztorrá nevezték ki 1607-ben.

. GÓTIKUS VISELETEK:

Gótikus vízköpõk

Reneszánsz (franciául renaissance) és humanizmus

A reneszánsz (fr. ’újjászületés’) a XIV – XVI. században ható társadalmi-politikai és mûvészeti irányzat. Szembehelyezkedett a feudalizmus mûveltségi eszméivel s a középkor egyoldalúan vallásos életfelfogásával, s helyette a régi görög-római világ életszemléletét és mûvészi eszményeit követte.

A humanizmus (lat. ’emberiesség’) tulajdonképpen a reneszánsz világnézete. Maga az elnevezés is arra utal, hogy hatására a túlvilág helyett az ember és a földi élet kerül az érdeklõdés középpontjába, elõtérbe lép az egyén, kifejlõdik az emberekben a természetszeretet, s a valóságból kiindulva kezdik mûvelni a tudományokat.

A reneszánsz és a humanizmus igen nagy hatást gyakorolt az irodalomra s az egyes nyelvek stílusának a fejlõdésére is. Ebben a korszakban jelenik meg az irodalomban nagyobb mértékben a realista ábrázolásmód. Ekkor születik meg az igazi, egyéni hangú líra s a természet szépségét megéneklõ tájköltészet. A középkori irodalom sablonos nyelvét a képekben gazdag, színes, változatos, az egyén gondolatát és érzésvilágát is tükrözõ stílus váltja fel. Most már a szókincs egésze, a mindennapi élet szavai is bekerülnek az irodalomba, a természetbõl vett metaforák, hasonlatok stb. teszik szemléletessé a stílust. Például: Neked virágoznak bokrok, szép violák

Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak,

Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. (Balassi Bálint: Borivóknak való)

A reneszánsz és a humanizmus fõ képviselõi a magyar irodalomban Janus Pannonius (õ még latinul versel), Bornemisza Péter és Balassi Bálint.

A humanisták megkérdõjelezték a középkori egyház merev tekintélyelvét, a mûvészet középpontjába pedig Isten és a túlvilág helyett az embert és az egyént állították. Véget ért a kiközösítéstõl rettegõ, csak közösségben érvényesülõ ember korszaka, helyébe az „én” forradalma került, vagyis eljött a sokoldalú, önmegvalósító, cselekvõ egyéniség kora.

A humanizmusban jelentõsen megváltozott Isten és ember viszonya is, mely a korábbi rettegéssel vegyes alázat helyett egy személyes, bensõséges kapcsolattá vált. Megkezdõdött a természettudományok felé fordulás, vagyis elõtérbe került a vizsgálódás és kísérletezés, a teológia mellett pedig a literatúrák, csillagászat, orvoslás, jogászat is teret kaptak a tudományok között.

Az eszmeáramlat elõfutárainak elsõ köre azonban inkább itáliai és német területeken élt és alkotott. Ide sorolható – az elsõ közt – Nikolausz Kopernikusz (1473-1543) lengyelül Miko³aj Kopernik, aki bár Lengyelországban született, mégis Itáliában folytatta egyetemi tanulmányait, és Nürnbergben tette közzé 1543-ban fõmûvét, melyben leírta, hogy megfigyelései szerint a világegyetem középpontja nem a Föld, hanem a Nap (heliocentrikus világkép).

Bár Kopernikuszt az egyház eretneknek nyilvánította, mégis néhány évtizeddel késõbb Johannes Kepler (1571-1630) német csillagász bizonyítani tudta tanai igazságát. 1620 augusztusában Katherinét, Kepler anyját Leonbergben boszorkánysággal vádolták, 14 hónapra bebörtönözték.

A sort Giordano Bruno (1548-1600) folytatta, aki odáig merészkedett, hogy kijelentette: a világegyetem végtelen. Az egyház pert indított ellene, melynek során azzal a kijelentésével haragította fel leginkább a fõpapokat (több száz évvel megelõzve korát), hogy a kor kezdetleges optikai eszközeivel is jól látható csillagok tulajdonképpen távoli Napok, körülöttük ugyanígy bolygók keringhetnek, s azokon a földihez hasonló élet lehetséges. Tanait az egyház annyira veszélyesnek tekintette, hogy máglyahalálra ítélte, de elégetése elõtt még nyelvét is kitépték, hogy ne tudja szétkiabálni veszélyes tanait.

Giordano Brunot, egy újabb olasz természettudós, Galileo Galilei (1564-1642) követte, aki szintén kivívta az egyház haragját, amikor a szabadesés és a bolygómozgás elméletérõl értekezett. Az inkvizíció õellene is pert indított 1633-ban könyveit betiltotta, Galileit tanainak megtagadására kényszerítette, melynek végén ugyan élete végéig házi õrizetre ítélték, ám máig fennmaradt híres mondása: „Eppur si muove – mégis mozog a Föld”. A katolikus egyház csak 1992-ben érvénytelenítette az ítéletet.


Raffaello: Athéni iskola

Középpontjában Platon és Arisztotelész. Raffaelo összekapcsolta benne az antik személyiségeket saját kortársaival: Platon Leonardo arcvonásait viseli, Herakleitosz – Michelangelo, Eukleidész – Bramante stb

Fájl:Palladio Rotonda interior.jpg

Bramante Rómában: Tempietto, Belvedere.

1500-ban kezdte felépíteni a Tempiettót. A hely kétszeresen is szimbolikus volt: a Janiculum (Gianicolo) dombon állt, tehát egy, az antik világban Janus istennek szentelt helyen, de egyben azon a ponton, ahol a hagyomány szerint Szent Pétert keresztre feszítették.

A kerek szentély egy 15. századi templom, a San Pietro in Montorio szabályos, négyzet alakú udvarának közepére épült fel úgy, hogy teljes tömege csak az udvarra belépve tárul fel. A Tempietto az antikvitás óta felépült elsõ, szabályos körperipterosz, azaz szabadon álló oszlopokkal övezett, kör alaprajzú templom. Mintaképei a Rómában és Tivoliban (Hadrianus villája) álló római emlékek voltak.

A Villa CapraLa Rotonda” egyike az Andrea Palladio által tervezett vicenzai villáknak.

1565-ben egy pap, Paolo Almerico úgy döntött, hogy a Vatikántól kapott életjáradékából (IV. Piusz és V. Piusz pápa referendario apostolicoja volt) visszatér szülõvárosába, Vicenzába és egy kastélyt építtet. a villa terveit pedig a római Pantheon ihlette. 1566 körül kezdõdött a négyszögletes épület építése, amely olyannyira szimmetrikus, hogy egy képzelt kör megérinthetné a négyzet falait egy adott pontban. A La Rotonda elnevezés a központi, kupolás, kör alakú hallra céloz, maga a villa nem kör alakú, hanem egyenlõ szárú kereszt. Mind a négy homlokzaton van egy oszlopcsarnokkal ellátott lépcsõsor, és mind a négy bejárat egy kis helyiségen vagy folyosón keresztül a kör alakú hallba vezet.
A terv összhangban volt a reneszánsz építészet humanista értékeivel. Azért, hogy mindegyik szobába bejuthasson a napfény, az épületet elforgatták a fõ égtájak irányától 45 fokkal. Mind a négy csarnokot antik istenek szobraival díszítették, s a timpanonokat hat-hat ion oszlop tartja.


Lorántffy-loggia, 1646-1647. Sárospatak, Rákóczi-vár
A Bakócz-kápolnát Bakócz Tamás érsek a 16. század elején saját sírhelyének építtette az esztergomi Várhegyen álló középkori Szent Adalbert székesegyház mellékkápolnájaként. Ez volt a Jagelló-kor egyik legjelentősebb reneszánsz alkotása, egyben az egyetlen épségben fennmaradt magyar reneszánsz épület. A Bakócz-kápolnát az újkori műemlékvédelem úttörő vállalkozásának köszönhetően a közel két évszázaddal ezelőtti áthelyezése óta az újonnan felépült Főszékesegyház részeként csodálhatjuk meg.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Perspektíva


Noah Masacco: Szentháromság

Az isteni hármas pompás reneszánsz diadalívben van.

A szemlélõ is részese a jelenetnek az oltár alatti csontváz közvetítésével. Krisztus ugyan föltámad, de a mi testünk mulandóságra van ítélve. Szûz Mária a nézõ felé néz és hívogató mozdulatot tesz, ezáltal teszi a nézõt a jelenet részesévé.

A lineáris perspektíva szabályai érvényesülnek, mivel azt a benyomást kelti, mintha az épületben lennénk.

Raffaello Sanzio (egyéb névváltozatok: Raffaello Santi, Raffaello Sanzi, Raffaello da Urbino, Raffaello di Giovanni Santi, latinosan Raphael Sanctius; Urbino, 1483. március 28. (vagy április 6.) – Róma, 1520. április 6.) reneszánsz kori olasz festõ és építész. A cinquecento egyik kiemelkedõ alakja.

A pápai dísztermekben (stanzákban) festette meg fõmûvét, egy freskósorozatot. Ennek egyik legszebbike az Athéni iskola. A kép centrális szerkezetû. A középpontban Platón és Arisztotelész áll, körülöttük tanítványaik sokalakos, természetesnek látszó csoportjai helyezkednek el. Az alakok elrendezése tudatosan megtervezett. A háttér egy reneszánsz stílusú, csarnokszerû épület, amelynek perspektívája, centrális szerkezete kiemeli a két filozófus alakját. A távlatot mélyíti a fõalakok mögötti áttört boltív.Az ellentétes mozdulatok pontosan kiegyensúlyozzák egymást. Ez a mûvészi eszköz pontosan kifejezi a gondolati háttér tartalmát: a platóni és arisztotelészi filozófia ellentéteiben rejlõ harmónia keresését. Az utókor az Athéni iskola alakjaiban elõszeretettel vélt rejtett portrékat felfedezni. Raffaello valóban megjelenik, a jobb oldalon, a képbõl kitekintõ ifjú filozófus alakjában. Platónt és Arisztotelészt pedig Leonardóval és Michelangelóval szokták azonosítani. A robusztus, föld felé mutató, erõteljes figuraként megjelenõ Arisztotelész Michelangelóval való azonosítását az teszi nehézzé, hogy az utóbbi ismerten neoplatonista nézeteket vallott.

Leonardo da Vinci:

Szent Anna harmadmagával (1508-1510)

„A képet a firenzei szervita kolostorba szánták. Leonardo da Vinci életrajzának megírásakor Vasari a következõképpen szól a kép korabeli fogadtatásáról: „Leonardo hosszabb ideig volt ott a kolostorban úgy, hogy nem kezdett el festeni, majd végül egy kartonra megfestette Szent Anna, a Szûzanya és a kisded képét. A kép csodálatra késztetett minden mûvészt, amikor pedig kész lett, jöttek férfiak és nõk, idõsek és fiatalok, akik két napon keresztül Leonardo szobáját látogatták, mintha ünnep lett volna az, hogy megtekintik azt a szép mûvet.”

A misztikum

Lodovico Sforza 1494-ben megrendel Leonardonál egy képet, amely az Utolsó vacsorát ábrázolja. Azt szeretné, ha a a milánói Santa Maria delle Grazie templomba kerülne. A mûvész 1495-ben lát munkához. Az asztal egyik oldalánál ülõ apostolok hármas csoportokban, Krisztus két oldalán szimmetrikusan helyezkednek el. Közöttük van Júdás is (Krisztustól balra a harmadik), ami meglehetõsen bátor döntés volt abban az idõben. Júdást ugyanis az asztal végén, Krisztustól és a többi tanítványtól távol szokták ábrázolni. A festõ a vacsora legdrámaibb pillanatát ábrázolja, amikor Krisztus az apostolokhoz fordul: „Bizony mondom néktek, egyiktek elárul” (Szent Máté Evangéliuma 26,21).” (Híres festõk)

„Leonardo valószínûleg három évig, 1495 és 1498 között dolgozott rajta. A hagyományos, gyors falfestési technika, az ún. freskófestés volt akkoriban elterjedve, Leonardo azonban nem ezt, hanem egy sokkal rugalmasabb módszert alkalmazott. Olyan festéket használt, amely rendszerint fafelületeknél volt szokás. Az eljárás nem bizonyult megbízhatónak, és a kép hamarosan elkezdett leválni a falról.” (Híres festõk színes arcképcsarnoka)

„János a Mester nagy szivén pihen, E tiszta sziven, e csöndes sziven pihen, de lelke a holnapra gondol, S fiatal arca felfõs lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felõl a fuvalom Hûsen, szomorún a szobába téved, Be fáj ma a szél, az éj és az élet! Tamás révedezve néz a mécsvilágra, Péter zokog, és árvább, mint az árva, Júdás se szól, csak apró szeme villan, Remegve érzi: az õ órája itt van! Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében Mély tengerek derûs békéje él benn. Az ajka asztali áldást rebeg, S megszegi az utolsó kenyeret.” (Juhász Gyula: Az utolsó vacsora)
Egy 2007-ben napvilágott látott elmélet szerint a freskó egy elrejtett zenei motívumot is tartalmaz. Giovanni Maria Pala szakértő a La Musica Celata ( Az elrejtett zene) c. művében leírja, hogy egy viszonylag rövid himnusz, ami "fájdalmasan lassú", 40 másodpercig tart, 3/4 ütemű, a 15. szd.-ra jellemző zenemű bontakozik ki. Pala a festményre kottavonalakat vetített. Jézus és az apostolok kezei, valamint a kenyérdarabok elhelyezkedései, jobbról balra olvasva, hangjegyekké állnak össze. Pala szerint ez a felfedezés "csupán azt hangsúlyozza, hogy Leonardo egy olyan ember volt, aki hasonló zseniális dolgokkal fejezte ki hitét Istenben"

Divat


Leonardo: Mona Lisa

A Mona Lisát 1503 és 1506 között készítette Leonardo da Vinci. Alkotója nem adott címet a festménynek, ezt a művész életrajzírója, Giorgio Vasari tette meg 1550-ben, da Vinci halála után 31 évvel. (A Mona az olasz madonna rövidítése, ami asszonyt jelent, tehát a festmény címe magyarul Lisa asszony.)


A képet korábban egy XIX. század eleji német munkának tartották. A Reneszánsz ruhás fiatal lány portréja című alkotás 1998-ban 19 ezer dollárért kelt el a Christie's New York-i árverésén, s tavalyelőtt hasonló összegért cserélt gazdát, amikor egy kanadai gyűjtő, Peter Silverman megvásárolta. Azért fordult szakértőkhöz, mert gyanította, hogy valami nagyon értékes alkotás birtokába jutott. Ha valóban Leonardo-rajzról van szó, akár több tízmillió dollárt érhet.

Ambrogio de Predis: Beatrice d'Este portréja (1491)

Barokk és rokokó

Bernini: Szent Péter Bazilika baldachinja

Szent Péter sírja fölött áll a bazilika főoltára, ahol csak a pápa misézhet (pontifikálhat).

Az oltár fölé magasodik Bernini remekműve, a bronzból készült baldachin , a művész első munkája a templomban. Mielőtt megkapta a feladatot, kinevezték a pápai bronzöntőműhely vezetőjévé,ami a feladat rendkívüli nagysága miatt elengedhetetlen volt.

A St Paul's Cathedral Európa ötödik legnagyobb temploma, némileg a római Szt. Péter-székesegyházra emlékeztet. A kupola 30 méter magasan húzódó, belső körfolyosója az ún. Suttogó-folyosó (, mely arra utal, hogy a kupola alatt a korlát egyik felén elsuttogott szó a túloldalon is tisztán érthető. A székesegyház északi harangtornyában 1878. óta tizenkét harangból álló harangjáték-szerkezet található, míg a déli, toronyórával díszített harangtoronyban az 1882-ben öntött, 360 mázsás „Great Paul” (Nagy Pál) harang zúg.

Fertőd – Eszterházy kastély (a magyar Versailles)

Karmeltia templom, Győr


Michelangelo Merisi da Caravaggio: Hitetlen Tamás
1599, Olaj, vászon, 107x146 cm

Tamás a tizenkét apostol egyike. Egyedül ő nem volt jelen, amikor megjelent Krisztus az apostoloknak. Nagy meggyőző erővel beszéltek neki Jézus megjelenéséről, de hitetlensége és makacs kétkedése megakadályozta abban, hogy valóságnak fogadja el beszámolójukat. többiek ezt mondták:
- "Láttuk az urat!
   Ő pedig így felelt:
   - Ha nem látom kezein a szegek helyeit, és nem érintem ujjaimmal, és nem bocsátom kezemet az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is velük volt. Noha az ajtó zárva, Jézus bement, megállt középen, és így szólt:

   - Békesség néktek! - aztán Tamásnak mondta: - Hozd ide ujjaidat, és érintsd meg az én kezeimet, és add ide kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!


Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Éjjeli őrjárat

Rembrandt legismertebb műve a 18. században kapta az Éjjeli őrjárat címet, amikor a vászon eredeti lakkozása annyira elsötétedett, hogy az általánosan növekedő romantikus életérzés hajlamos volt éjszakai jelenetnek tekinteni. A legutóbbi restaurálások egyértelműen bizonyították, hogy itt igenis egy "nappali őrjárat"-ról van szó, a régi cím azonban változatlanul tartja magát. Rembrandt a megbízást egy amszterdami lövészegylettől kapta, amely festményen szerette volna megörökíttetni mind a hat alakulatát, amely alkotta. Rembrandtnak a Frans Banning Cocq kapitány vezette osztagot kellett megfestenie. Az eredmény egy kivételes remekmű lett, egy olyan mozgalmas csoportkép, amelyben nyoma sincs a hasonló megrendeléseknél szokványos mesterséges beállításoknak és a sztereotip keresettségnek. Rembrandt portréfestői zsenialitása egyértelműen megnyilvánul a  tökéletesen ábrázolt arcokon, melyeken az egyes személyek jellemét is igyekszik felmutatni.

Rembrandt: A zsidó menyasszony

A zsidó menyasszonyt (Izsák és Rebeka címen is ismert) Rembrandt valószínűleg 1666-ban, 60 éves korában, más adatok szerint 1668-ban festette (nevét 1825 körül, az amszterdami Vaillant-gyűjteményben kapta). A képen egy fiatal férfi és nő háromnegyedes alakja, a reneszánszban is harmonikus formája, statikussága miatt kedvelt háromszög-kompozícióba zártan, kissé balra tolva, így a háromszög csúcsa – a férfi fejfedője – aranymetszésben. Még pontosabban: gúlában, piramis formában. A festmény vízszintes alakja is a hétköznapi, itt, e földön történő eseményre utal. Ez azért fontos, mert az izzó arany színek szakrális töltetűek. A férfi egyértelműen a bal térfélen, a nő testének, ruhájának nagyobbik része a jobb oldalon. A függőleges osztás vonala épp a nő arcának szélénél, a vízszintes a férfi jobb kézfejénél húzódik (csak a hüvelykujja kerül a felső, jobb oldali részbe). Nyugodt, stabil, határozott kompozíció, nagyon is e világi, a háromszög-kompozíció ugyanakkor a házasság szentségére is utal. Vállaik görbületének íve is összetartozásukat hangsúlyozza.

large product photo
Peter Paul Rubens: Leukipposz lányainak elrablása a művészet történetében meglehetősen ritkán ábrázolt a mitológiai témát dolgoz fel. Leukipposz isteni származású lányai Aphareos fiainak voltak eljegyezve, de esküvőjükön a dioszkuroszok elrabolták tőlük. Jegyeseik üldözőbe vették őket, de a véres küzdelemben alulmaradtak, így a leukippidák a dioszkuroszokhoz mentek feleségül, és attól fogva őket is istenekként tisztelték. Diego Velazquez: Las Meninas (Udvarhölyek)/1656/ Velázquez legismertebb alkotása, s többféleképpen értelmezték. A múzeum hagyományos katalógusa szerint a kép családi jelenetet ábrázol, meIy az Alcázar valamelyik lakosztályában zajlik, melyet Velázquez műhelynek használt, s valóban, a festmény korábban A család címmel vált ismertté. A közismert alkotás legelfogadottabb értelmezése szerint Velázquez a királyi pár arcképét festette éppen, amikor belép Margit infánsnő kíséretével. El Greco (azaz a görög, eredeti neve: latinos írásmóddal Domenico Theotocopuli) (Kréta, Kandia (ma Heraklion), Velencei Köztársaság, 1541 körül – Toledo, 1614. április 7.) görög származású festő, a spanyol manierizmus legnagyobb mestere.

File:Jan Vermeer van Delft 011.jpg File:Girl with a Pearl Earring.jpg
Vermeer van Deft Vermeer van Deft Vermeer van Deft
http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/18het/muvtori/hinta.jpg
Mányoki Ádám: II. Rákoczi Ferenc portréja Jean-Honoré Fragonard (1732-1806): A hinta (1767) Rokokó hajviselet

Klasszicizmus

Pantheon, Párizs (1758-1789) Főszékesegyház, Esztergom Klasszicista divat

Klasszicista festészet
Jacques- Louis David: Horatiusok esküje. /1784/.
Klasszicista szobrászat
Ferenczy István: Pásztorlányka
Klasszicista bútorok
Klasszicista hajviselet Viktoriánus (Amerika) hajviselet empire divat

Historizmus és romantika


Zichy Mihály: Mntőcsónak

Székely Bertalan: Egri nők
Benzúr Gyula: Buda visszafoglalása Borsos József: Nemzetőr
Fájl:John Constable The Hay Wain.jpg
John Constable: Szénásszekér . Angol tájképfestő. Jelentős szerepe volt az angol romantikus tájképfestészet történetében és alkotói stílusa meghatározó befolyást gyakorolt a francia romantikus festőkre, a barbizoni iskolára és az impresszionistákra. Caspar David Friedrich a német korai romantika egyik alapítója és legjelentősebb festője.

Divat

Barbizon-i iskolától a szürrealizmusig

Jean-François Millet:Kalásszedők

Millet számára a tájban mindig az ember a legfontosabb, festményeinek tárgya leggyakrabban a paraszti munka. A dolgok vidám oldalát nem látja, csak a csönd és a némaság, a kevés szavúság ragadja meg. Azt mondja, hogy a legvidámabb, amit ismer az a csönd és a némaság, amelyet annyira élvez az ember az erdőben és a megművelt földeken.

„Amikor valamit le akartok festeni, legyen az akár ház, akár erdő, mező, az ég vagy a tenger, akkor gondoljatok arra, aki benne lakik, vagy aki nézi. Megszólal majd bennetek egy hang, amely a családjáról, az elfoglaltságairól, a munkájáról fog beszélni, és elvezet benneteket az emberiséghez. Tájképet festve az emberre fogtok gondolni, az embert festve pedig az őt körülvevő tájra.”

A barbizoni tájképfestők közt Millet volt az emberfestő, de ő is festett természetesen tájképeket is az ő sajátosan realista szellemében. Millet és a többi barbizoni nagy hatással volt a kortársakra, a modern festészeti irányzatok kibontakozására, az ő példájukon felbuzdulva utazott Franciaországba festeni a magyar Paál László. Munkácsy Mihály is szívesen festett Barbizonban, bár nem tartozott a barbizoniak közé.

Plein air

Edouard Manet: Reggeli a szabadban

Manet az akadémikus történelmi festményeivel nagy tekintélyt szerzett Thomas Couture műtermében tanult. Manet állítólag gyakran összeveszett mesterével, mégis 6 évig maradt a növendéke. 26 éves korában vetette alá magát első ízben a Szalon ítélkezésének, amely 1859-ben elutasította Abszintivó című festményét.
1861-ben viszont bevették a kiállításra a nagyméretű Spanyol énekest, amely kivívta a hivatalos elismerést, és széles körű sikert aratott. 1863 elején 14 festményét mutatta be egy műkereskedő galériájában, és 3 jelentős művét küldte be a Szalonra. Mindhármat elutasították.

Ebben az évben azonban a császár rendelete megengedte, hogy a visszautasított műveket önálló kiállításon bemutathassák a közönségnek. Ez volt a Visszautasítottak Szalonja. Itt Manet egyik nagyméretű képe, a Reggeli a szabadban (eredeti címe: A fürdő) botrányt váltott ki: mezítelen nőket ábrázol felöltözött férfiak társaságában, erdei környezetben. A sajtó kigúnyolta, a közönség pedig tömegesen tódult oda, hogy megnézze. Ettől fogva Manet új festményei az érdeklődés középpontjába kerültek. 1865-ben, amikor a Szalon bemutatta az Olympiát, a kép a korábbinál is zajosabb fogadtatásban részesült. 1867-ben, miután nem hívták meg a párizsi világkiállításon való szereplésre, Manet saját pavilont állított fel, ahol 50 művét mutatta be. Ugyanennek az évnek a vége felé a hatóságok megtiltották, hogy kiállítsa Miksa császár kivégzése című festményét politikai leleplező tartalma miatt.

Impresszionizmus:

Claude Monet: Nő napernyővel

A fény játéka az, mely Monet-t, mint a legtöbb impresszionistát, teljesen rabul ejtette.

 

A fény játéka pedig a szín, mely az életet jelenti. Az impresszionisták az árnyékot is fénnyel telítettnek, színesnek festették. Elvetették a berögződött festészeti konvenciókat, melyek szerint az árnyék fekete. Ugyanis „impresszionista módon festeni annyit jelentett, mint megörökíteni azt, amit a művész lát, tehát a jelenlevő, környező valóságot-, úgy, ahogy a szeme elé tárul.”

 

Az impresszionisták így egyfelől objektív módon próbáltak közelíteni a valósághoz, mivel azt szerették volna megörökíteni, amit látnak, másrészt mindezt sajátos, szubjektív módon tették, mivel úgy festettek, ahogyan ők láttak. S mivel nincs „a tapasztalati értékektől elválasztott észlelés, nincs olyan, hogy „tiszta” látás” így a dolgok bár önmagukra utalnak, de szubjektív szemmel nézve.

 

Az impresszionista festők szubjektivitásának határt szab tárgyuk, objektív látásmódra törekvésüket pedig szubjektumuk korlátolja.  „A festői ábrázolás nem a vizuális impressziónál kezdődik. A festő kiindulópontja sokkal inkább egy ábrázolási séma, amelybe úgyszólván „belelátja” a tárgyat, tehát a festő tulajdonképpen „nem azt festi, amit lát, hanem azt látja, amit fest.”

Edgar Degas: Fürdőző nő

 

Francia festő és szobrász.

Amikor a Louvre-ban Velázquez egy képét másolta, ismerkedett meg Manet-val, aki bevezette őt az impresszionisták köreibe. Az irányzat más követőitől azonban egyrészt társadalmi helyzete, ami jómódot biztosított neki, másrészt az különböztette meg, hogy nem érdekelte a természet.

Ennélfogva nem is foglalkoztatták a szabadban létrejövő fényhatások, ehelyett inkább embereket választott festői témájául, és korszerű művészi felfogását a legapróbb mozdulatok gondos kidolgozásában kamatoztatta.

 

A múló pillanat megragadásának volt a nagymestere.

Legkedveltebb modelljei a balett- táncosnők voltak, akiket sok képen örökített meg. Ezenkívül még a kávéházak és a lóversenyek világa állt érdeklődésének homlokterében.

Posztimpresszionizmus:

Vincent van Gogh: Cédrus csillagokkal

Pontosan nem tudjuk, milyen elmebetegségben szenvedett. Orvosai epilepsziát állapítottak meg, de ma már nem fogadja el mindenki ezt a tényt. Valószínűsítik, hogy szifilisz-betegség okozta paralízisben szenvedett, de nem bizonyítható.

Annyi bizonyos, hogy van Gogh életvitele és étkezési szokásai kedveztek e betegség kialakulásának. Felmerült a mániás-depresszió és a skizofrénia lehetősége is. Szenvedélyesen szerette az abszintot, ezt a gyógynövényekből készített, akkor divatos zöld szeszesitalt.

Miután van Gogh Arles-ba költözött, a dél-franciaországi fény és a színek teljesen magukkal ragadták. 1887-ben és az ezt követő években alkotta meg remekműveit, alig néhány év alatt. A provence-i tájat festette, a lángoló pompát, a ragyogó színeket. Műtermében a falat rövidesen elborították a képek: önarcképek, csendéletek, tájképek. Sorsának talán legtragikusabb eleme, hogy e remekművekből egész életében csak egyet tudott eladni.

Párizst azért hagyta ott, mert fényre vágyott, de képei Provence-ban is egyre sötétebbek lettek. Megjelent a képein egy látászavar jele: a világító testeket körülvevő szivárványszínű fényudvar. Mindez a kutatókat arra engedte következtetni, hogy van Gogh egy akkor még gyógyíthatatlan betegségben, zöldhályogban szenvedett, ami kezelés nélkül, rövid időn belül teljes vakságot okoz.

Szimbolizmus

Auguste Rodin: Calais-i polgárok
1884-ben megbízást kapott Calais várostól egy emlékmű készítésére, a dicső elődök részére.
Calais-t 1436-ban ostrom alá vették III. Edward angol király csapatai. Nyolc hónap után a város lakossága végsőkig elgyötörve, kiéhezve teljesen reménytelen helyzetbe került. Edward ekkor felajánlotta, hogy hat önkéntes polgár élete árán megkíméli a többiek életét. Az volt a feltétele, hogy zsákvászon ingben, mezítláb, kötéllel a nyakukban járuljanak elé átadni a város kulcsát, mielőtt kivégzik őket. A feladatra a hat legtekintélyesebb polgár jelentkezett, elsőnek a leggazdagabb Eustache de Saint-Pierre. A királyné kérésére végül kegyelemben részesültek.
Rodin azt a drámai pillanatot örökítette meg amikor a polgárok megalázva, megszégyenülve a halál biztos tudatában a király elé vonulnak. A szoborcsoport elkészítéséhez Rodin több mint 300 agyagszobrot és számtalan vázlatrajzot készített, alaposan tanulmányozta a vidék lakóit, hogy antropológiailag is hiteles pontosságú legyen a kompozíció. A lényeg persze a hat önfeláldozó férfi érzelmeinek kifejezése.
Rodin alakjai a sárból kiemelkedő szenvedő a szomorúság jeleit hordozó megalázott alakok. Rodin-nek sikerült végül elfogadtatni a saját elképzelését, bebizonyítva, hogy emberi nagyságuk éppen ebben rejlik, hogy tudatában vannak önfeláldozásuk kimenetelével, és ennek ellenére vállalták a küldetést.
1889-ben a Világkiállítás alatt azonban mégis sikerült bemutatni a befejezett gipszmintát, amely Rodin számára meghozta a halhatatlan világhírnevet, majd 1895-ben a Calais-i polgárok szülővárosukban kerültek felállításra. Kezdetben 1,8 m magas talapzaton állt, de 1945-ben áthelyezték a Városháza elé egy alacsony talapzatra, ezzel is érzékeltetve az emberi közelséget.
Csontváry-Kosztka Tivadar: Magányos cédrus 

A cédrusfa uralja a tájat. A távol messzeségében a horizontvonalban összemosódik a levegőég és a tenger. "Él a fény, Él a szín, de a levegő létezik".

Földre rogyott állatra emlékeztet a szövevényes, ágas-bogas, felszínen lévő gyökérzet. Száraz ágai madárra, tőrt markoló kézre, "turul sas hozta pengére" emlékeztetnek. Vékony ágai messzire elnyúlóan hajladoznak, lapos koronája pedig szétfeszíti a kép kereteit. Színkompozícióját Major Jenő érzékletesen fogalmazta meg 1949-es rajztanári értekezésében: "A Magányos cédrus alkonyati ege gazdag színpompájának ellenére egységes harmóniában jelentkezik a viharvert cédrus mögött. A fa törzse összhatásában okkeres, rőtesbarna, ha azonban a részleteiben nézzük, hihetetlen finom átmenetekkel hajlik hol narancs, hol kármin irányában aszerint, ahogy a környezet megkívánja. A finom valeur-differenciákkal felrakott vonalkás technika által érvényesülő kissé vibráló hatás megkönnyíti annak lehetőségét, hogy bár összhatásában egynemű, de ha különböző színfelületekkel nézzük össze, hol hidegebb, hol melegebb minőségben érvényesüljön és így minden viszonylatban helyt álljon. A szétterülő vékonyodó ágak a zöld előtt lilásvörösbe mennek át. Ugyancsak az előtéri dombvonulat a tenger kékjéhez narancsosan, az ég smaragdjához lilásan, a cédrus zöld lombjához vörös-barnásan csendül meg. Így a legkellemesebb összhangban illeszkednek össze a színek és végeredményben élénk színélményt keltenek, holott az égbolt egy darabkájának kék foltja és pár apró citromsárga és narancs felhőfoltocska kivételével csupa tört színt alkalmaz".

Forrás: Romváry Ferenc: Csontváry Kosztka Tivadar 1853-1919, Alexandra Kiadó

Szecesszió

Gustav Klimt Alfons Mucha Rippl-Rónay József Henri de Toulouse-Lautrec

divat:

expresszionizmus:

http://3.bp.blogspot.com/_KZRbr9LmdEA/TRzuV65jC0I/AAAAAAAAAC8/iHWkt-1p37Y/s1600/munch-scream.jpg

Edward Munc: Sikoly

Oskar Kokoschka: Szerelmespár

Egon Schile: Önarckép


Kubizmus:


Pablo Picasso: Guernica.A spanyol polgárháborúban 1937. április 26-án, a német és olasz harci repülőgépek által bombázott, Spanyolországban, Baszkföldön található Guernica település elleni támadásra válaszul készítette a művész. A spanyol republikánus párt bízta meg Pablo Picassót a freskó elkészítésével, amely az 1937-ben Párizsban megrendezett Világkiállításon Spanyolországot képviselte.

A Guernica bemutatja a háború borzalmait, valamint azt, hogy az áldozatok többnyire részben, vagy egészben ártatlan civilek. E mű általánosságban véve a háborúellenesség szimbólumává vált, mivel örökérvényűen örökíti meg a háború borzalmait, valamint a béke iránti vágy egyfajta megtestesülése. A festményt világszerte bemutatták rengeteg múzeumban, aminek köszönhetően széles körökben ismertté vált. E körút során kapott nemzetközi visszhangot a spanyol polgárháború.
http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/avantgard_large/image057.jpg

Picasso: Síró nő
http://cms.sulinet.hu/get/d/40daccc2-e23c-40a9-27c4-9112236295c0/1/10/b/Large/31_nagy.jpg Egry József - Napfelkelte (78x98 cm.)
Kmetty János: Önarckép  Georges Braque: Vadukt Egry József: Napfelkelte

Futurizmus

Marcell Duchamp: Lépcsőn lemenő akt Umberto Boccioni: Térbeli folytonosság Giacomo Balla: Fecskék

Fauvizmus
File:Kernstok The Last Supper 1921.jpg Fájl:Tihanyi Lajos (1885-1938) önarcképe.jpg
Henri Matisse: Zöld sugaras Kernstok Károly: Utolsó vacsora

Tihanyi Lajos: narckép


Konstruktivizmus

III. Internacionálé emlékműve http://mek.oszk.hu/05200/05235/html/kantalok.jpg
Vlagyimir Tatlin: III. Internacionáléra készült emlékmű Paul Klee: Táj sárga madarakkal Korniss Dezső: Tücsöklakodalom Vaszilij Kandinszkij: Jel

Szürrealizmus

Salvador Dali: Olvadó idő Salvador Dali: Polgárháború előérzete Meret Oppenheimre: „Dejeuner en fourrure

„modern” divat irányzatok

 
d